วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

" โรงเรียนคุณภาพ เพื่อนักเรียน "


วิสัยทัศน์ของโครงการฯ

" Ad Astra Per Aspera "
ศักยภาพของคุณ ค้นพบที่เราพันธกิจ 

  1. พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
  2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ความคิดเห็น

Related stories