เกี่ยวกับเรา (About us)Small team, but of people with big hearts & passion

ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษ G-Science ขึ้นเพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยได้มีการออกแบบหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษอันแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ตลอดจนได้มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูง เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศต่อไป


ทีมผู้บริหาร และที่ปรึกษาโครงการ

Our creative mindsดร.สุขเกษม พาพินิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ปรึกษาโครงการ

นายพฤทธิ์พล ชารี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษาโครงการ

นายจรัญ เฉิดฉาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Here we will show the collaboratorsความคิดเห็น

Related stories